Program zajęć dla studentów

Program zajęć dla studentów

 

Rok V

Zajęcia dla V roku Wydziału Lekarskiego obejmują 40 godz. zajęć ćwiczeniowo-seminaryjnych (w tym – 25 godz. ćwiczeń klinicznych w praktykach lekarzy rodzinnych) oraz cykl wykładów.

 

Seminaria i ćwiczenia:

V.1 Podstawy organizacyjno-prawne medycyny rodzinnej.
PDF prezentacji link>>

piśmiennictwo:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej link>>

Nie jesteśmy braćmi mniejszymi specjalistów. Wywiad z dr. Adamem Windakiem. Gazeta Lekarska 2006, 10: 8-10. link>>

 

V.2 Choroby przewlekłe w medycynie rodzinnej. Medycyna alternatywna

PDF prezentacji link>>

piśmiennictwo:

Kardas P. Schorzenia przewlekłe z perspektywy lekarza rodzinnego. Forum Med Rodz 2010, 4 (6), 415-22. link>>.

Ciesielski J. Gusła XXI wieku. Panaceum 3/2009, 12. link>>

Idaszak W. O homeopatii na sportowo. Gazeta Lekarska 8-9/2016 link>>

Nienhuys JW. The True Story of Oscillococcinum link>>

metaanaliza n/t akupunktury link>>

Czy akupunktura to siódmy cud świata? Wywiad z prof. P. Woźniakiem. Gazeta Lekarska 2017; 7-8: 52. link>> Wywiad z dr Ł. Kmieciakiem. Gazeta Lekarska 2017; 7-8: 53. link>>

V.3 Zespół lekarza rodzinnego – ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.
piśmiennictwo:

Owłasiuk A, Chlabicz S. Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna w zespole POZ. Lek Rodzinny 2006; XI (7-8): 848-51.

 

V.4 Najczęstsze powody zgłaszania się pacjentów do lekarza rodzinnego i ich specyfika – ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.

 

V.5 Kierowanie do innych placówek służby zdrowia – ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.


V.6 Organizacja ruchu pacjentów w poradni POZ
– ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.


V.7 Dokumentacja medyczna
– ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.

 

V.8 Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.

PDF prezentacji link>>

wykład prof. Kardasa na temat przestrzegania zaleceń terapeutycznych link>>

 

Zajęcia odbywające się w pomieszczeniach Zakładu, początek o godz. 8:15, fartuchy ani wyposażenie medyczne nie są wymagane.

Zajęcia odbywające się w praktykach lekarzy rodzinnych zaczynają się o 8:30. Na zajęcia należy przynieść fartuch, identyfikatory i stetoskop. Lokalizacja praktyk zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Spóźnienie > 1/2 godz. powoduje nie przyznanie punktów za obecność. Na zajęciach (poza przerwami) nie dopuszcza się jedzenia/picia. Zachowanie studentów na zajęciach podlega ocenie, i raportowaniu.

 

Wykłady:

 

W5-1. Medycyna rodzinna – powrót do źródeł czy krok ku przyszłości?

W5-2. Komu potrzebny jest lekarz rodzinny?

W5-3. Modele finansowania świadczeń zdrowotnych i ich wpływ na medycynę rodzinną

W5-4. Współpraca lekarza rodzinnego ze specjalistami – pola wspólne, źródła konfliktów

W5-5. Lekarz rodzinny: pracownik czy pracodawca? Formy zatrudnienia na przykładzie lekarza rodzinnego: etat czy własna praktyka – za i przeciw

W5-6. Ciągłość i dostępność jako cechy świadczeń lekarza rodzinnego

W5-7. Jak leczyć przeziębienie?

V5-8. Rozpoznawanie cukrzycy w POZ

V5 -9. Zespół metaboliczny u dorosłych i dzieci jako wyzwanie dla lekarza rodzinnego

V5-10. Wykład na życzenie (prosimy o zgłaszanie tematyki najpóźniej na poprzednim wykładzie, czyli V9-W)

W5-11. Farmakoekonomia w medycynie rodzinnej.

W5-12. Medycyna alternatywna a medycyna rodzinna.

W5-13. Rola evidence based medicine w medycynie rodzinnej.

W5-14. Kontakty z firmami farmaceutycznymi w medycynie rodzinnej

W5-15. Szczepienia obowiązkowe i zalecane, rola lekarza rodzinnego

W5-16. Przeciwdziałanie zespołowi wypalenia zawodowego w medycynie rodzinnej.

W5-17. Renta, zwolnienie, sanatorium – jak i kiedy lekarz rodzinny może na nie skierować

W5-18. Pacjenci w wieku średnim i starszym – rola zespołu lekarza rodzinnego.

W5-19. Jak radzić sobie z trudnym pacjentem w medycynie rodzinnej.

W5-20. Komu, kiedy i jakie badania zlecać w medycynie rodzinnej.

Wykłady odbywają się:

 • w semestrze zimowym  w czwartki w godz. 16.15-17.45 w Auli 1000 w CKD (proszę sprawdzić aktualne dane na wyświetlaczach – 26.X wyjątkowo w Aulii Zachodniej) w dniach: 5. X, 12.X, 19.X, 26.X, 9.XI, 16.XI, 23.XI, 30.XI, 7.XII, 14.XII
 • w semestrze letnim w poniedziałki: 25.II, 11.III, 25.III, 08.IV, 29.IV, 13.V, Aula 1000 CKD 17.45-19.15, oraz we wtorki, 30.IV, 7.V, 14.V ,21.V  Aula 1000 CKD 16.15-17. 45 (proszę sprawdzić aktualne dane na wyświetlaczach)

 

Wykłady nie są obowiązkowe i nie są wymagane do zaliczenia.

 

Podręcznik obowiązkowy:

Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.), Medycyna rodzinna, Termedia, Poznań 2015, ISBN: 978-83-7988-999-0

 

Podręcznik uzupełniający:

Gaciong Z, Kardas P. (red.). Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyny do praktycznych rozwiązań. Waszawa 2015. Index Copernicus. ISBN:978-83-941338-1-8

 

Inne zalecane materiały dydaktyczne:

Czasopisma: Lekarz Rodzinny, Forum Medycyny Rodzinnej, Medycyna po Dyplomie, Medycyna Praktyczna, Serwis Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej www.ptmr.edu.pl

 

Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu medycyny rodzinnej, oraz podjęciem działalności naukowej w tym kierunku, zapraszamy do działającego przy Zakładzie Studenckiego Koła Naukowego>>

 

Zaliczenie

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

1. obecności na zajęciach (min. 75%, czyli min. 6 z 8 zajęć)

2. Wykazania się na zajęciach umiejętnościami praktycznymi* i odpowiednią postawą etyczną, oraz wykazania się umiejętnością analizy przypadku klinicznego (schemat opisu przypadku dostępny tutaj>>)

3. wyniku zaliczeniowego testu (test 45 pyt, niezbędne zdobycie min. 2/3 punktów).

Daty testu dla V roku:

 • sesja zimowa: 28 stycznia 2019 g.12:00, CKD -Aula Zachodnia WYNIKI>>
 • sesja letnia: 11 czerwca 2019 g. 9:00, CKD -Aula Zachodnia

UWAGA: w celu poprawy zdawalności egzaminów końcowych, w teście mogą zostać zawarte wybrane pytania z egzaminu LEP z ostatnich 5 lat.

Do zaliczenia zajęć niezbędne jest spełnienie kryteriów 1-3.

* Umiejętności praktyczne do zaliczenia podczas zajęć klinicznych w praktykach lekarzy rodzinnych (niezbędne zaliczenie min. 4 z 5 poniższych umiejętności):

 • Badanie ciśnienia tętniczego u dorosłego + interpretacja wyników
 • Badanie i interpretacja wyników ciśnienia u dziecka materiały pomocnicze>>
 • Badanie tętna na stopach
 • Badanie brzucha – ocena powiększenia wątroby
 • Badanie gardła u dziecka + interpretacja wyników

 

Wyżej wymienione punkty mają następujący udział w ocenie: test – 60%, obecność – 20%, postawa na zajęciach – 10%, analiza przypadku – 10%; ocena przyznawana jest według poniższej skali 67-75% – 3, 76-81% – 3,5, 82-87% – 4, 88-93% – 4,5, 94-100% – 5.

Uwaga: Studentów obowiązuje znajomość aktualnych wytycznych:

•  Rozpoznawania cukrzycy – (PTD 2018) dostępnych tutaj>>

•  Leczenia hiperlipidemii – dostępnych tutaj>>

 

Sprawy dydaktyczne prowadzi adiunkt dydaktyczny dr n. med. Paweł Lewek >>

Odrabianie zajęć, zmiana terminu zajęć – po wcześniejszym ustaleniu z adiunktem dydaktycznym, na zajęcia proszę przynieść stosowne pozwolenie (np. wydruk e-maila)

Nieobecność spowodowana egzaminem jest dopuszczalna i nie powoduje utraty punktu za opuszczone zajęcia z Medycyny Rodzinnej, pod warunkiem przedstawienia podpisanego zaświadczenia od osoby przeprowadzającej egzamin, z uwzględnieniem daty i godziny egzaminu.

Uwaga: Z powodu dużego obciążenia pracowników Zakładu zadaniami dydaktycznymi, studenci nie mogą liczyć na możliwość późniejszego „dorobienia” zajęć opuszczonych w ich własnym bloku.

Studenci z Indywidualnym Tokiem Studiów mają prawo do wykorzystania przysługującego im urlopu naukowego (w wymiarze: V rok – 1 dzień, VI rok – 2 dni), bez utraty punktów za opuszczone zajęcia z Medycyny Rodzinnej, pod warunkiem wcześniejszego wykorzystania przysługującego im limitu niepunktowanych nieobecności.

 

Rok VI

Zajęcia dla VI rok Wydziału Lekarskiego obejmują 60 godz. dydaktycznych zajęć (1 obowiązkowy moduł dwutygodniowy) w ramach Praktycznego Nauczania Klinicznego.

 


VI.1. Zajęcia organizacyjne
. Racjonalna antybiotykoterapia infekcji dróg oddechowych. Farmakoekonomika w medycynie rodzinnej.

PDF prezentacji link>>

piśmiennictwo:

Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego link>>

Antczak A et al., Leczenie zakażeń układu oddechowego w ciąży. Med. Dypl. 2013; 10(211): 20-24.

Moghimi Y (2006) The „PharmFree” Campaign: Educating Medical Students about Industry Influence. PLoS Med 3(1): e30 link>>

wyszukiwarka leków refundowanych i ich tańszych zamienników >>

pełne charakterystyki produktów leczniczych – strona Urzędu rejestracji Produktów leczniczych link>>

Kardas P. Gdyby nie było generyków. Gazeta Lekarska 2005, 6(173): 14-17. link>>

 

 

VI.2 – VI.10. Zajęcia w praktykach lekarzy rodzinnych w ramach praktycznego nauczania klinicznego medycyny rodzinnej.

Zakres umiejętności praktycznych zalecanych do zdobycia podczas w ramach praktycznego nauczania klinicznego medycyny rodzinnej>>

 

Zajęcia odbywające się w pomieszczeniach Zakładu (VI.1), początek o godz. 8:15, fartuchy ani wyposażenie medyczne nie są wymagane.

Zajęcia odbywające się w praktykach lekarzy rodzinnych (VI.2-VI.10) zaczynają się o 8:30. Na zajęcia należy przynieść fartuch, identyfikatory i stetoskop. Lokalizacja praktyk zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Spóźnienie > 1/2 godz. powoduje niezaliczenie obecności. Na zajęciach (poza przerwami) nie dopuszcza się jedzenia/picia. Zachowanie studentów na zajęciach podlega ocenie, i raportowaniu.

 

Podręcznik obowiązkowy:

Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.), Medycyna rodzinna, Termedia, Poznań 2015, ISBN: 978-83-7988-999-0

 

Podręcznik uzupełniający:

M. Hebanowski, J. Kliszcz (red.) Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem, Warszawa, PZWL 1996.

 

Inne zalecane materiały dydaktyczne:

Czasopisma: Lekarz Rodzinny, Forum Medycyny Rodzinnej, Medycyna po Dyplomie, Medycyna Praktyczna, Serwis Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej www.ptmr.edu.pl

 

Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu medycyny rodzinnej, oraz podjęciem działalności naukowej w tym kierunku, zapraszamy do działającego przy Zakładzie Studenckiego Koła Naukowego>>

 

Zaliczenie

Po odbytym module opiekun studenta poświadcza umiejętności* zdobyte przez studenta i zatwierdza zaliczenie modułu w papierowym Dzienniku Praktycznego Nauczania Klinicznego.

ZALICZENIE UMIEJĘTNOŚCI Celem usprawnienia procesu zaliczania zdobytych podczas bloku z Medycyny Rodzinnej umiejętności praktycznych w e-dzienniku, wprowadzono następującą procedurę. Studenci VI roku będą zobowiązani do:

 1. zbierania pieczątek i podpisów od asystentów w praktykach lekarzy rodzinnych w momencie uzyskania danego zaliczenia (w książeczce zaliczeń otrzymanej z Dziekanatu, zbiorczej dla wszystkich przedmiotów na VI roku), oraz
 2. wypełniania (każdy student z osobna) tabeli dostępnej tutaj>>

Bezpośrednio po zakończeniu bloku z medycyny rodzinnej starosta grupy dziekańskiej będzie proszony o przesłanie na adres Adiunkta Dydaktycznego dr Pawła Lewka tabeli zbiorczej wszystkich studentów ze swojej grupy (plus studenci ITS/IOS którzy odrabiali zajęcia z jego grupą), a także o wrzucenie do skrzynki na listy umieszczonej przed wejściem do Zakładu Medycyny Rodzinnej UM na ul. Narutowicza 60 kserokopii stron z zaliczonymi umiejętnościami dostarczonych przez poszczególnych studentów.

WAŻNE: Tylko na podstawie wypełnionej tabeli i kserokopii książeczki student VI roku uzyska zaliczenie umiejętności w e-dzienniku.

 

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

1. Obecności na zajęciach (min. 75%, tj. 8 z 10 szt.)

2. Wykazania się na zajęciach umiejętnościami praktycznymi i odpowiednią postawą etyczną.

Za zaliczony moduł student otrzymuje 4 pkt ECT.

* umiejętności zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego – tekst oryginalny tutaj>>

Na zakończenie VI roku studenci zdają obowiązkowy, testowy egzamin sprawdzający efekty kształcenia tzw.  KET (końcowy egzamin testowy). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu KET jest zaliczenie wszystkich modułów i nabycie wymaganych umiejętności. Egzamin testowy odbywa się dla wszystkich studentów jednoczasowo, przeprowadzany jest w formie papierowej (komputerowe karty odpowiedzi) i ma charakter testu wielokrotnego wyboru (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Egzamin testowy trwa 190 min i obejmuje 175 pytań z 6 przedmiotów klinicznych: choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, psychiatria, medycyna ratunkowa oraz z medycyny rodzinnej. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku KET jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu (zalicza 98 pozytywnych odpowiedzi).

List rekomendujący: na indywidualną prośbę studenta, Zakład może wystawić list rekomendujący, po zakończeniu kursu Medycyny Rodzinnej (V i VI rok) i zdaniu stosownego egzaminu/egzaminów w pierwszym terminie na co najmniej 4,0

Sprawy dydaktyczne prowadzi adiunkt dydaktyczny dr n. med. Paweł Lewek >>

Odrabianie zajęć, zmiana terminu zajęć – po wcześniejszym ustaleniu z Adiunktem dydaktycznym, na zajęcia proszę przynieść stosowne pozwolenie (np. wydruk e-maila)

Z powodu dużego obciążenia pracowników Zakładu zadaniami dydaktycznymi, studenci nie mogą liczyć na możliwość późniejszego „dorobienia” zajęć opuszczonych w ich własnym bloku.