Program zajęć dla studentów

Program zajęć dla studentów

 

Rok V

Zajęcia dla V roku Wydziału Lekarskiego obejmują 40 godz. zajęć ćwiczeniowo-seminaryjnych (w tym – 25 godz. ćwiczeń klinicznych w praktykach lekarzy rodzinnych) oraz cykl wykładów.

 

Seminaria i ćwiczenia:

V.1 Podstawy organizacyjno-prawne medycyny rodzinnej.
PDF prezentacji link>>

piśmiennictwo:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej link>>

Nie jesteśmy braćmi mniejszymi specjalistów. Wywiad z dr. Adamem Windakiem. Gazeta Lekarska 2006, 10: 8-10. link>>

 

V.2 Choroby przewlekłe w medycynie rodzinnej. Medycyna alternatywna

PDF prezentacji link>>

piśmiennictwo:

Kardas P. Schorzenia przewlekłe z perspektywy lekarza rodzinnego. Forum Med Rodz 2010, 4 (6), 415-22. link>>.

Ciesielski J. Gusła XXI wieku. Panaceum 3/2009, 12. link>>

Idaszak W. O homeopatii na sportowo. Gazeta Lekarska 8-9/2016 link>>

Nienhuys JW. The True Story of Oscillococcinum link>>

metaanaliza n/t akupunktury link>>

Czy akupunktura to siódmy cud świata? Wywiad z prof. P. Woźniakiem. Gazeta Lekarska 2017; 7-8: 52. link>> Wywiad z dr Ł. Kmieciakiem. Gazeta Lekarska 2017; 7-8: 53. link>>

V.3 Zespół lekarza rodzinnego – ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.
piśmiennictwo:

Owłasiuk A, Chlabicz S. Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna w zespole POZ. Lek Rodzinny 2006; XI (7-8): 848-51.

 

V.4 Najczęstsze powody zgłaszania się pacjentów do lekarza rodzinnego i ich specyfika – ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.

 

V.5 Kierowanie do innych placówek służby zdrowia – ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.


V.6 Organizacja ruchu pacjentów w poradni POZ
– ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.


V.7 Dokumentacja medyczna
– ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.

 

V.8 Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.

PDF prezentacji link>>

wykład prof. Kardasa na temat przestrzegania zaleceń terapeutycznych link>>

 

Zajęcia odbywające się w pomieszczeniach Zakładu, początek o godz. 8:15, fartuchy ani wyposażenie medyczne nie są wymagane.

Zajęcia odbywające się w praktykach lekarzy rodzinnych zaczynają się o 8:30. Na zajęcia należy przynieść fartuch, identyfikatory i stetoskop. Lokalizacja praktyk zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Spóźnienie > 1/2 godz. powoduje nie przyznanie punktów za obecność. Na zajęciach (poza przerwami) nie dopuszcza się jedzenia/picia. Zachowanie studentów na zajęciach podlega ocenie, i raportowaniu.

 

Wykłady:

 

W5-1. Medycyna rodzinna – powrót do źródeł czy krok ku przyszłości?

W5-2. Komu potrzebny jest lekarz rodzinny?

W5-3. Modele finansowania świadczeń zdrowotnych i ich wpływ na medycynę rodzinną

W5-4. Współpraca lekarza rodzinnego ze specjalistami – pola wspólne, źródła konfliktów

W5-5. Lekarz rodzinny: pracownik czy pracodawca? Formy zatrudnienia na przykładzie lekarza rodzinnego: etat czy własna praktyka – za i przeciw

W5-6. Ciągłość i dostępność jako cechy świadczeń lekarza rodzinnego

W5-7. Jak leczyć przeziębienie?

V5-8. Rozpoznawanie cukrzycy w POZ

V5 -9. Zespół metaboliczny u dorosłych i dzieci jako wyzwanie dla lekarza rodzinnego

V5-10. Wykład na życzenie (prosimy o zgłaszanie tematyki najpóźniej na poprzednim wykładzie, czyli V9-W)

W5-11. Farmakoekonomia w medycynie rodzinnej.

W5-12. Medycyna alternatywna a medycyna rodzinna.

W5-13. Rola evidence based medicine w medycynie rodzinnej.

W5-14. Kontakty z firmami farmaceutycznymi w medycynie rodzinnej

W5-15. Szczepienia obowiązkowe i zalecane, rola lekarza rodzinnego

W5-16. Przeciwdziałanie zespołowi wypalenia zawodowego w medycynie rodzinnej.

W5-17. Renta, zwolnienie, sanatorium – jak i kiedy lekarz rodzinny może na nie skierować

W5-18. Pacjenci w wieku średnim i starszym – rola zespołu lekarza rodzinnego.

W5-19. Jak radzić sobie z trudnym pacjentem w medycynie rodzinnej.

W5-20. Komu, kiedy i jakie badania zlecać w medycynie rodzinnej.

Wykłady odbywają się:

 • w semestrze zimowym  roku 2019/2020 w czwartki w godz. 16.15-17.45 w Auli Zachodniej w CKD (proszę sprawdzić aktualne dane na wyświetlaczach – 26.X wyjątkowo w Aulii Zachodniej) w dniach: 3. X, 17.X, 31.X, 14.XI, 28.XI, 12.XII, 9.I, 16.I, 23.I, 30.I
 • w semestrze letnim – informacje wkrótce

Wykłady nie są obowiązkowe i nie są wymagane do zaliczenia.

 

Podręcznik obowiązkowy:

Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.), Medycyna rodzinna, Termedia, Poznań 2015, ISBN: 978-83-7988-999-0

 

Podręcznik uzupełniający:

Gaciong Z, Kardas P. (red.). Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyny do praktycznych rozwiązań. Waszawa 2015. Index Copernicus. ISBN:978-83-941338-1-8

 

Inne zalecane materiały dydaktyczne:

Czasopisma: Lekarz Rodzinny, Forum Medycyny Rodzinnej, Medycyna po Dyplomie, Medycyna Praktyczna, Serwis Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej www.ptmr.edu.pl

 

Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu medycyny rodzinnej, oraz podjęciem działalności naukowej w tym kierunku, zapraszamy do działającego przy Zakładzie Studenckiego Koła Naukowego>>

 

Zaliczenie

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

1. obecności na zajęciach (min. 75%, czyli min. 6 z 8 zajęć)

2. Wykazania się na zajęciach umiejętnościami praktycznymi* i odpowiednią postawą etyczną, oraz wykazania się umiejętnością analizy przypadku klinicznego (schemat opisu przypadku dostępny tutaj>>)

3. wyniku zaliczeniowego testu (test 45 pyt, niezbędne zdobycie min. 2/3 punktów).

Daty testu dla V roku:

 • sesja zimowa: 7 luty 2020
 • sesja letnia: ….

UWAGA: w celu poprawy zdawalności egzaminów końcowych, w teście mogą zostać zawarte wybrane pytania z egzaminu LEP z ostatnich 5 lat.

Do zaliczenia zajęć niezbędne jest spełnienie kryteriów 1-3.

* Umiejętności praktyczne do zaliczenia podczas zajęć klinicznych w praktykach lekarzy rodzinnych (niezbędne zaliczenie min. 4 z 5 poniższych umiejętności):

 • Badanie ciśnienia tętniczego u dorosłego + interpretacja wyników
 • Badanie i interpretacja wyników ciśnienia u dziecka materiały pomocnicze>>
 • Badanie tętna na stopach
 • Badanie brzucha – ocena powiększenia wątroby
 • Badanie gardła u dziecka + interpretacja wyników

 

Wyżej wymienione punkty mają następujący udział w ocenie: test – 60%, obecność – 20%, postawa na zajęciach – 10%, analiza przypadku – 10%; ocena przyznawana jest według poniższej skali 67-75% – 3, 76-81% – 3,5, 82-87% – 4, 88-93% – 4,5, 94-100% – 5.

Uwaga: Studentów obowiązuje znajomość aktualnych wytycznych:

•  Rozpoznawania cukrzycy – (PTD 2018) dostępnych tutaj>>

•  Leczenia hiperlipidemii – dostępnych tutaj>>

 

Sprawy dydaktyczne prowadzi adiunkt dydaktyczny dr n. med. Paweł Lewek >>

Odrabianie zajęć, zmiana terminu zajęć – po wcześniejszym ustaleniu z adiunktem dydaktycznym, na zajęcia proszę przynieść stosowne pozwolenie (np. wydruk e-maila)

Nieobecność spowodowana egzaminem jest dopuszczalna i nie powoduje utraty punktu za opuszczone zajęcia z Medycyny Rodzinnej, pod warunkiem przedstawienia podpisanego zaświadczenia od osoby przeprowadzającej egzamin, z uwzględnieniem daty i godziny egzaminu.

Uwaga: Z powodu dużego obciążenia pracowników Zakładu zadaniami dydaktycznymi, studenci nie mogą liczyć na możliwość późniejszego „dorobienia” zajęć opuszczonych w ich własnym bloku.

Studenci z Indywidualnym Tokiem Studiów mają prawo do wykorzystania przysługującego im urlopu naukowego (w wymiarze: V rok – 1 dzień, VI rok – 2 dni), bez utraty punktów za opuszczone zajęcia z Medycyny Rodzinnej, pod warunkiem wcześniejszego wykorzystania przysługującego im limitu niepunktowanych nieobecności.

 

Rok VI

Zajęcia dla VI rok Wydziału Lekarskiego obejmują 60 godz. dydaktycznych zajęć (1 obowiązkowy moduł dwutygodniowy) w ramach Praktycznego Nauczania Klinicznego.

 


VI.1. Zajęcia organizacyjne
. Racjonalna antybiotykoterapia infekcji dróg oddechowych. Farmakoekonomika w medycynie rodzinnej.

PDF prezentacji link>>

piśmiennictwo:

Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego link>>

Antczak A et al., Leczenie zakażeń układu oddechowego w ciąży. Med. Dypl. 2013; 10(211): 20-24.

Moghimi Y (2006) The „PharmFree” Campaign: Educating Medical Students about Industry Influence. PLoS Med 3(1): e30 link>>

wyszukiwarka leków refundowanych i ich tańszych zamienników >>

pełne charakterystyki produktów leczniczych – strona Urzędu rejestracji Produktów leczniczych link>>

Kardas P. Gdyby nie było generyków. Gazeta Lekarska 2005, 6(173): 14-17. link>>

 

 

VI.2 – VI.10. Zajęcia w praktykach lekarzy rodzinnych w ramach praktycznego nauczania klinicznego medycyny rodzinnej.

Zakres umiejętności praktycznych zalecanych do zdobycia podczas w ramach praktycznego nauczania klinicznego medycyny rodzinnej>>

 

Zajęcia odbywające się w pomieszczeniach Zakładu (VI.1), początek o godz. 8:15, fartuchy ani wyposażenie medyczne nie są wymagane.

Zajęcia odbywające się w praktykach lekarzy rodzinnych (VI.2-VI.10) zaczynają się o 8:30. Na zajęcia należy przynieść fartuch, identyfikatory i stetoskop. Lokalizacja praktyk zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Spóźnienie > 1/2 godz. powoduje niezaliczenie obecności. Na zajęciach (poza przerwami) nie dopuszcza się jedzenia/picia. Zachowanie studentów na zajęciach podlega ocenie, i raportowaniu.

 

Podręcznik obowiązkowy:

Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.), Medycyna rodzinna, Termedia, Poznań 2015, ISBN: 978-83-7988-999-0

 

Podręcznik uzupełniający:

M. Hebanowski, J. Kliszcz (red.) Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem, Warszawa, PZWL 1996.

 

Inne zalecane materiały dydaktyczne:

Czasopisma: Lekarz Rodzinny, Forum Medycyny Rodzinnej, Medycyna po Dyplomie, Medycyna Praktyczna, Serwis Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej www.ptmr.edu.pl

 

Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu medycyny rodzinnej, oraz podjęciem działalności naukowej w tym kierunku, zapraszamy do działającego przy Zakładzie Studenckiego Koła Naukowego>>

 

Zaliczenie

Celem usprawnienia procesu zaliczania zdobytych podczas bloku z Medycyny Rodzinnej umiejętności praktycznych* w e-dzienniku, wprowadzono następującą procedurę. Studenci VI roku będą zobowiązani do:

 • zbierania pieczątek i podpisów od asystentów w praktykach lekarzy rodzinnych w momencie uzyskania danego zaliczenia (w książeczce zaliczeń otrzymanej z Dziekanatu, zbiorczej dla wszystkich przedmiotów na VI roku), oraz
 • wysyłania skanów/zdjęć stron książeczki na adres mailowy
 • umiejetnoscimedrodzinna[małpa]gmail.com

zgodnie z poniższą procedurą:

Bezpośrednio po zakończeniu bloku z medycyny rodzinnej student VI roku będzie proszony o przesłanie na powyższy adres mailowy odbierany przez Adiunkta Dydaktycznego dr Pawła Lewka skanów lub zdjęć swojego dzienniczka z zaliczonymi na zajęciach w praktykach lekarzy rodzinnych umiejętnościami. Każdy skan/zdjęcie musi spełniać następujące warunki: musi być widoczne imię i nazwisko studenta wpisane na górze strony, numery procedur, nazwy procedur, stemple i podpisy asystenta (lekarza rodzinnego) przy danej zaliczonej umiejętności. Jeżeli stempel jest niewidoczny, albo nie ma podpisu, umiejętność nie będzie zaliczona. Dopuszcza się zaznaczenie zaliczonych umiejętności kolorem żółtym lub czerwonym (np. podkreśleniem) w programie graficznym (np.Paint itp.) zaliczonych przez lekarzy rodzinnych umiejętności celem przyspieszenia procesu zaliczenia w e-dzienniku. Oddzielny plik (w tym samym mailu) powinno stanowić zdjęcie/skan karty obecności studenta otrzymanej na pierwszych zajęciach w Zakładzie. Na podstawie karty obecności zaliczany jest w e-dzienniku moduł. Na podstawie skanów/zdjęć zaliczane są w e-dzienniku umiejętności. Pliki powinien wysłać każdy student ze swojego oficjalnego maila uniwersyteckiego tzn. zakończonego na @stud.umed.lodz.pl W temacie maila proszę wpisać „Zaliczenie umiejętności w e-dzienniku”, a w treści maila swoje imię, nazwisko, rok, numer grupy i numer indeksu. Prosimy aby załączniki nie przekraczały 25MB.

WAŻNE: Tylko na podstawie przesłanych skanów/zdjęć karty obecności i stron dzienniczka praktyk student VI roku uzyska zaliczenie modułu i umiejętności w e-dzienniku.

 

Ostatecznie, zaliczenie odbywa się na podstawie:

1. Obecności na zajęciach (min. 75%, tj. 8 z 10 szt.)

2. Wykazania się na zajęciach umiejętnościami praktycznymi i odpowiednią postawą etyczną.

Za zaliczony moduł student otrzymuje 4 pkt ECTS.

* umiejętności zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego – tekst oryginalny tutaj>>

Na zakończenie VI roku studenci zdają obowiązkowy, testowy egzamin sprawdzający efekty kształcenia tzw.  KET (końcowy egzamin testowy). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu KET jest zaliczenie wszystkich modułów i nabycie wymaganych umiejętności. Egzamin testowy odbywa się dla wszystkich studentów jednoczasowo, przeprowadzany jest w formie papierowej (komputerowe karty odpowiedzi) i ma charakter testu wielokrotnego wyboru (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Egzamin testowy trwa 190 min i obejmuje 175 pytań z 6 przedmiotów klinicznych: choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, psychiatria, medycyna ratunkowa oraz z medycyny rodzinnej. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku KET jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu (zalicza 98 pozytywnych odpowiedzi).

List rekomendujący: na indywidualną prośbę studenta, Zakład może wystawić list rekomendujący, po zakończeniu kursu Medycyny Rodzinnej (V i VI rok) i zdaniu stosownego egzaminu/egzaminów w pierwszym terminie na co najmniej 4,0

Sprawy dydaktyczne prowadzi adiunkt dydaktyczny dr n. med. Paweł Lewek >>

Odrabianie zajęć, zmiana terminu zajęć – po wcześniejszym ustaleniu z Adiunktem dydaktycznym, na zajęcia proszę przynieść stosowne pozwolenie (np. wydruk e-maila)

Z powodu dużego obciążenia pracowników Zakładu zadaniami dydaktycznymi, studenci nie mogą liczyć na możliwość późniejszego „dorobienia” zajęć opuszczonych w ich własnym bloku.