Historia zakładu

Ważne daty w historii Zakładu Medycyny Rodzinnej

 • 1992 – powołanie Zespołu do spraw Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 • 1992 – powstanie Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 • 1993 – utworzenie Katedr i Zakładów Medycyny Rodzinnej w polskich Akademiach Medycznych
 • 1993 – w ramach Regionalnego Ośrodka Kształcenia Podyplomowego AM w Łodzi, koordynowanego przez prof. dr hab. med. Bożydara Latkowskiego, utworzony zostaje Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Łodzi

 • 1993 – kierownikiem Zakładu zostaje dr hab. med. Ewa Ratajczyk-Pakalska

 • 1994 – opracowanie programu nauczania oraz rozpoczęcie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi
 • 1996 – w ramach IV Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi Zakład Medycyny Rodzinnej przygotował sesję poświęconą Zagadnieniom medycznym w praktyce lekarzy rodzinnych, na której przedstawione zostały przeprowadzone między innymi przez Zakład badania przesiewowe w kierunku wykrywania osteoporozy wśród ludności GOZ w Nowosolnej
 • 1996 – Zakład Medycyny Rodzinnej współorganizował Polsko-Niemieckie Sympozjum pt. Dydaktyka w ginekologii i położnictwie w Bełchatowie. W sesji Kształcenie podyplomowe w ginekologii i położnictwie podkreślono szczególną rolę kształcenia lekarzy rodzinnych w zakresie ginekologii i położnictwa
 • 1996 – na I Krajowej Konferencji pt. Kształcenie przeddyplomowe w medycynie rodzinnej w Szczecinie przedstawiona została praca poświęcona aktualnemu i planowanemu w przyszłości kształceniu studentów w Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM w Łodzi

 • 1998 – spotkanie Kierownik Zakładu, dr hab. n. med. Ewy Ratajczyk-Pakalskiej z Senator RP, dr Elżbietą Płonką, lekarzem rodzinnym

 • 1998 – pod redakcją Prof. Ewy Ratajczyk-Pakalskiej wydany został skrypt Medycyna rodzinna (część ogólna) dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi

 • 1998 – wraz z innymi instytucjami (Towarzystwo Rezydentów Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych AM w Łodzi, Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi) Zakład współorganizuje konferencję Perspektywy rozwoju medycyny rodzinnej w Łodzi
 • 1999 – w pracy pt. Kształcenie przeddyplomowe w medycynie rodzinnej przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych w Zakładzie badań ankietowych. Przed ćwiczeniami tylko 4% studentów deklarowało chęć specjalizowania się w medycynie rodzinnej, prowadzone ćwiczenia zwiększyły natomiast zainteresowanie nie tylko przedmiotem nauczania, ale również specjalizacją po zakończeniu studiów

 • 1999 – dr hab. med. Ewa Ratajczyk-Pakalska promotorem pracy doktorskiej P. Kardasa
 • 1999 – przyznanie przez KBN Zakładowi Medycyny Rodzinnej w Łodzi grantu na wspieranie działań przygotowawczych zmierzających do uczestnictwa w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej

 • 1999 – przedstawiciele Zakładu wzięli udział w zorganizowanym w Atenach w spotkaniu instytucji zamierzających wspólnie przygotować projekt badawczo-wdrożeniowy w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej
 • 1999 – rozpoczęcie przez Zakład badania Projekt zapobiegania hospitalizacjom starszych mieszkańców Łodzi w ramach grantu przyznanego przez Urząd Miasta Łodzi

 • 2000 – na zorganizowanej pod auspicjami Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Łodzi i Urzędu Miasta Łodzi dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i innych osób profesjonalnie zaangażowanych w opiekę nad ludźmi starszymi Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Potrzeby zdrowotne osób starszych i ich uwarunkowania” przedstawione zostały wyniki badań zrealizowanych w ramach Projektu zapobiegania hospitalizacjom starszych mieszkańców Łodzi

 • 2000 – dr hab. med. Ewa Ratajczyk-Pakalska promotorem pracy doktorskiej K. Pietruszewskiej oraz M. Ćwirko-Godyckiego
 • 2001 – Opublikowanie monografii Hospitalizacje starszych mieszkańców Łodzi. Częstość, przyczyny, możliwości zapobiegania autorstwa P. Kardasa i E. Ratajczyk-Pakalskiej, będącej podsumowaniem badania Projekt zapobiegania hospitalizacjom starszych mieszkańców Łodzi

 • 2001 – podczas I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w Szczecinie podjęto decyzje o organizacji II Zjazdu w roku 2002 w Łodzi
 • 2002 – przyznanie Kierownikowi Zakładu, Ewie Ratajczyk-Pakalskiej tytułu profesora
 • 2002 – w dniach 9-11 maja odbył się w Łodzi II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Zjazdu była Prof. dr hab. med. Ewa Ratajczyk-Pakalska
 • Organizatorzy II Zjazdu PTMR w Łodzi. Od lewa stoją: dr n. med. Sylwia Kałucka, dr n. med. Donata Kurpas (ZMR Wrocław), mgr Małgorzata Hein (Agora Intl.), prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko (prezes PTMR), prof. dr hab. med. Ewa Ratajczyk-Pakalska, dr Paweł Klink, dr n. med. Przemysław Kardas

 • 2002 – przyznanie Prof. dr hab. med. Ewie Ratajczyk-Pakalskiej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej “Statuetki Hopokratesa” za wkład w rozwój medycyny rodzinnej

 • 2002 – rozpoczęcie projektu badawczo-wdrożeniowego NISAN, realizowanego przez Zakład wraz z partnerami zagranicznymi w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej
 • 2002 – prof. dr hab. med. Ewa Ratajczyk-Pakalska promotorem pracy doktorskiej A. Kołacińskiej, przygotowanej w ramach Stadium Doktoranckiego przy Zakładzie Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi
 • 2002 – przekształcenie Akademii Medycznej w Łodzi w Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • 2002 – po odejściu na emeryturę Prof. dr hab. med. Ewy Ratajczyk-Pakalskiej, funkcję p. o. kierownika Zakładu objął dr n. med. Przemysław Kardas

 • 2003 – rozpoczęcie projektu badawczo-wdrożeniowego NICMS, realizowanego przez Zakład wraz z partnerami zagranicznymi w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej

 • 2003 – prof. dr hab. med. Ewa Ratajczyk-Pakalska promotorem pracy doktorskiej kolegi P. Klinka, przygotowanej w ramach Studium Doktoranckiego przy Zakładzie Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi

 • 2004 -3-4 lutego – Zakład zorganizował spotkanie międzynarowego grona partnerów realizjących projekt NICMS Spotkanie poświęcone było podsumowaniu rezultatów osiągniętych podczas pierwszego roku realizacji prokjektu NICMS oraz wyznaczeniu zadań na kolejny rok

 • 2004 – prof. dr hab. med. Jerzy Loba promotorem pracy doktorskiej koleżanki Izabeli Papierz, poświęconej wpływowi wysiłku fizycznego na wyrównanie metaboliczne kobiet okołomenopauzalnych
 • 2011 – kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej, Przemysław Kardas uzyskał tytuł profesora
 • 2011, 8 grudnia – na zakończenie Projektu ABC, zespół zakładu zorganizował w Parlamencie Europejskim spotkaeni pn. Europejskie Forum Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych (European Forum of Patient Adherence to Medication)

 • 2020 – Decyzją JM Rektora UMED, w Zakładzie Medycyny Rodzinnej stworzono Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych
 • 2021 – Przeniesienie Zakładu do jego nowej siedziby w Collegium Anatomicum (ul. Narutowicza 60, Łódź)