Publikacje

Wydany w 1998 pod redakcją Prof. Ewy Ratajczyk-Pakalskiej skrypt Medycyna rodzinna (część ogólna) dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi stanowi cenne źródło informacji dla studentów poznających medycynę rodzinną. Zawarte w nim zostały m. in. wiadomości na temat roli i kompetencji lekarza rodzinnego, organizacji jego pracy, prowadzonej dokumentacji medycznej oraz innych zagadnienień charakterystycznych dla medycyny rodzinnej (wywiad w podstawowej opiece zdrowotnej, medycyna alternatywna).

Wydana w roku 2001 monografia autorstwa P. Kardasa i E. Ratajczyk-Pakalskiej pt. Hospitalizacje starszych mieszkańców Łodzi. Częstość, przyczyny, możliwości zapobiegania. stanowi podsumowanie badań prowadzonych przez Zakład Medycyny Rodzinnej w latach 1999-2000 nad medycznymi i pozamedycznymi powodami hospitalizacji starszych mieszkańców Łodzi. Wyniki tych badań wskazują, iż najczęstszymi powodami hospitalizacji ludzi starszych w oddziałach chorób wewnętrznych są w kolejności: choroba niedokrwienna serca, zapalenie płuc, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze i niewydolność krążenia. Większość z tych chorób ma charakter przewlekły i poddaje się leczeniu ambulatoryjnemu, a jedynie ich zaostrzenia wymagają hospitalizacji. Do hospitalizacji osób starszych przyczyniają się także niedostatek materialny, niesprawność, brak pomocy innych osób oraz nieprzestrzeganie zaleconego przez lekarza leczenia. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła zawrzeć w monografii propozycje konkretnych działań zmierzających do zmniejszenia liczby hospitalizacji osób starszych.