Program zajęć dla studentów

Program zajęć dla studentów

Rok V

Zajęcia dla V roku Wydziału Lekarskiego obejmują 40 godz. zajęć ćwiczeniowo-seminaryjnych oraz cykl wykładów.

Przedstawiony poniżej program zajęć dla V roku WL odzwierciedla aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa, i obowiązuje od rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021 do odwołania.

 

Seminaria odbywają się w salach seminaryjnych Zakładu i rozpoczynają się o 8:15

Przed wejściem na zajęcia studenci mogą mieć mierzoną temperaturę ciała. Podwyższona ciepłota ciała (>37,0 o C) i/lub inne objawy charakterystyczne dla infekcji dróg oddechowych będą podstawą do niewpuszczenia studenta na zajęcia (bez utraty obecności w danym dniu). 

Zajęcia odbywające się w praktykach lekarzy rodzinnych zaczynają się o 8:30. Na zajęcia należy przynieść czysty fartuch oraz ew.  indywidualne środki ochrony p/Covid, a także identyfikator i stetoskop. Lokalizacja praktyk i szczegółowy plan zajęć zostanie podana na pierwszych zajęciach.

V.1 Medycyna rodzinna – charakterystyka, podstawy organizacyjno-prawne i biznesowe.
PDF prezentacji link>>

piśmiennictwo:

Kto jest a kto nie jest lekarzem rodzinnym. Panaceum 1-2, 2024: 24-5. link>>

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej link>>

Nie jesteśmy braćmi mniejszymi specjalistów. Wywiad z dr. Adamem Windakiem. Gazeta Lekarska 2006, 10: 8-10. link>>

V.2 Choroby przewlekłe w medycynie rodzinnej. Medycyna alternatywna.

PDF prezentacji link>>

piśmiennictwo:

Kardas P. Schorzenia przewlekłe z perspektywy lekarza rodzinnego. Forum Med Rodz 2010, 4 (6), 415-22. link>>.

Ciesielski J. Gusła XXI wieku. Panaceum 3/2009, 12. link>>

Idaszak W. O homeopatii na sportowo. Gazeta Lekarska 8-9/2016 link>>

Nienhuys JW. The True Story of Oscillococcinum link>>

metaanaliza n/t akupunktury link>>

Czy akupunktura to siódmy cud świata? Wywiad z prof. P. Woźniakiem. Gazeta Lekarska 2017; 7-8: 52. link>> Wywiad z dr Ł. Kmieciakiem. Gazeta Lekarska 2017; 7-8: 53. link>>

V.3 POZ i jego pracownicy: zespół lekarza rodzinnego – ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.
piśmiennictwo:

Owłasiuk A, Chlabicz S. Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna w zespole POZ. Lek Rodzinny 2006; XI (7-8): 848-51.

V.4 Najczęstsze powody zgłaszania się pacjentów do lekarza rodzinnego i ich specyfika – ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.

V.5 Kierowanie do innych placówek służby zdrowia w warunkach POZ – ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.

V.6 Szczepienia ochronne w poradni POZ – ćwiczenia kliniczne w praktyce LR. skrypt n/t szczepień>>

V.7 Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza rodzinnego – ćwiczenia kliniczne w praktyce LR.

V.8 Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w schorzeniach ostrych i przewlekłych.

PDF prezentacji link>>

wykład prof. Kardasa na temat przestrzegania zaleceń terapeutycznych link>>

 

Wykłady (dostępne online w chwili obecnej):

W5-1. Medycyna rodzinna – powrót do źródeł czy krok ku przyszłości?

W5-2. Komu potrzebny jest lekarz rodzinny?

W5-3. Renta, zwolnienie, sanatorium – jak i kiedy lekarz rodzinny może na nie skierować?

W5-4. Współpraca lekarza rodzinnego ze specjalistami – pola wspólne, źródła konfliktów

W5-5. Lekarz rodzinny: pracownik czy pracodawca? Formy zatrudnienia na przykładzie lekarza rodzinnego: etat czy własna praktyka – za i przeciw

W5-6. Ciągłość i dostępność jako cechy świadczeń lekarza rodzinnego

W5-7. Jak leczyć przeziębienie?

W5-8. Rozpoznawanie cukrzycy w POZ

W5-9. Zespół metaboliczny u dorosłych i dzieci jako wyzwanie dla lekarza rodzinnego.

W5-10. Szczepienia obowiązkowe i zalecane, rola lekarza rodzinnego. skrypt n/t szczepień>>

Materiał dodatkowy: co robić, gdy rodzic nie chce sczepień dziecka? link>>

Wykłady odbywają się online.

Podręcznik obowiązkowy:

Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.), Medycyna rodzinna, Termedia, Poznań 2015, ISBN: 978-83-7988-999-0#

Podręcznik uzupełniający:

 1. Wakcynologia praktyczna; red. Ciechanowski P, Mrożek-Budzym D; wyd. Alfa-medica press, 2022.#
 2. Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej. Red. A. Mastalerz-Migas, A. K. Jankowska, J. Barański, wyd. EdraUrban&Partner, Wrocław, 2021#
 3. Medycyna Rodzinna. Latkowski B. Lukas W. M. Godycki-Ćwirko. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017#
 4. ABC bilansów zdrowia dziecka: podręcznik dla lekarzy, red. Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P (red.), Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017.#
 5. Gaciong Z, Kardas P. (red.). Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyny do praktycznych rozwiązań. Waszawa 2015. Index Copernicus. ISBN:978-83-941338-1-8
 6. Mała Interna Szczeklika 2022/2023. Wyd. Medycyna Praktyczna, 2022.
 7. Pediatria w praktyce lekarza POZ, red. Dobrzańska A, Obrycki Ł, Socha P; wyd. Standardy Medyczne, 2022.

# podręczniki aktualnie rekomendowane do LEK

Inne zalecane materiały dydaktyczne:

Czasopisma: Lekarz Rodzinny, Forum Medycyny Rodzinnej, Medycyna po Dyplomie, Medycyna Praktyczna, Serwis Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej www.ptmr.edu.pl

Zaliczenie

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

1. obecności na zajęciach (min. 75%, czyli min. 6 z 8 zajęć)

2. Wykazania się na zajęciach umiejętnościami praktycznymi* i odpowiednią postawą etyczną, oraz wykazania się umiejętnością analizy przypadku klinicznego (schemat opisu przypadku dostępny tutaj>>)

3. wyniku zaliczeniowego testu (test 50 pyt, niezbędne zdobycie min. 2/3 punktów).

Zapisy na zaliczenie odbywają się na stronie https://www.terminy.umed.asksys.pl/pl/ najpóźniej 2 dni przed terminem zaliczenia. Zaliczenie odbywa się na komputerach w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi. Konkretna sala widoczna jest w systemie. Zaliczenie składa się z 50 pytań z jedną prawidłową odpowiedzią w każdym pytaniu. W razie problemów technicznych z zapisaniem się na zaliczenie prosimy kontaktować się z p. Magdaleną Jarzyńską (pracownikiem Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego) pod adresem e-mail egzaminy@umed.lodz.pl . Pozostałe kwestie organizacyjne dotyczące egzaminów reguluje Regulamin Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego.

Daty testu dla V roku:

 • sesja zimowa roku 2023/24: I termin 29.01.2024, II termin 21.02.2024, III termin 28.02.2024.
 • sesja letnia roku 2023/24: I termin – 28.06.2024 r. wyniki>>, II termin – 9.09.2024 r., III termin – 16.09.2024 r. 

UWAGA: w celu poprawy zdawalności egzaminów końcowych, w teście mogą zostać zawarte wybrane pytania z egzaminu LEK z ostatnich 5 lat.

Do zaliczenia zajęć niezbędne jest spełnienie kryteriów 1-3.

* Umiejętności praktyczne do zaliczenia podczas zajęć klinicznych w praktykach lekarzy rodzinnych (niezbędne zaliczenie min. 4 z 5 poniższych umiejętności):

 • Badanie ciśnienia tętniczego u dorosłego + interpretacja wyników
 • Badanie i interpretacja wyników ciśnienia u dziecka materiały pomocnicze>>
 • Badanie tętna na stopach
 • Badanie brzucha – ocena powiększenia wątroby
 • Badanie gardła u dziecka + interpretacja wyników

Wyżej wymienione punkty mają następujący udział w ocenie: test – 80%, obecność – 20%; ocena przyznawana jest według poniższej skali 67-75% – 3, 76-81% – 3,5, 82-87% – 4, 88-93% – 4,5, 94-100% – 5.

W celu samodzielnego wyliczenia oceny udostępniamy kalkulator oceny>>

Ewentualne zastrzeżenia do pytań testowych można zgłaszać w trakcie zaliczenia na komputerze egzaminacyjnym.

Uwaga: Studentów obowiązuje znajomość aktualnych wytycznych:

•  Rozpoznawania cukrzycy (PTD 2021) dostępnych tutaj>>

•  Leczenia hiperlipidemii dostępnych tutaj>>

Sprawy dydaktyczne prowadzi adiunkt dydaktyczny dr n. med. Jakub Dorożyński>>

 • Spóźnienie na zajęcia > 15 min powoduje nieobecność
 • Ewentualne odrabianie zajęć, zmiana terminu zajęć – TYLKO po wcześniejszym ustaleniu z adiunktem dydaktycznym, proszę dostarczyć stosowne pozwolenie (np. wydruk e-maila)
 • Kwestię nieobecności na zajęciach spowodowanych egzaminem opisuje Regulamin Uczelni (dostępny pod adresem www: https://lekarski.umed.lodz.pl/wp-content/uploads/2023/09/Uchwala_2023_019.pdf).
 • Uwaga: Z powodu dużego obciążenia pracowników Zakładu zadaniami dydaktycznymi, studenci nie mogą liczyć na możliwość późniejszego “dorobienia” zajęć opuszczonych w ich własnym bloku.
 • Studenci z Indywidualnym Tokiem Studiów mają prawo do wykorzystania przysługującego im urlopu naukowego (w wymiarze: V rok – 1 dzień, VI rok – 2 dni), bez utraty punktów za opuszczone zajęcia z Medycyny Rodzinnej, pod warunkiem wcześniejszego wykorzystania przysługującego im limitu niepunktowanych nieobecności.

     

Rok VI

Zajęcia dla VI rok Wydziału Lekarskiego obejmują 60 godz. dydaktycznych zajęć (1 obowiązkowy moduł dwutygodniowy) w ramach Praktycznego Nauczania Klinicznego.

Przedstawiony poniżej program zajęć dla V roku WL odzwierciedla aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa, i obowiązuje od rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023 do odwołania.

 

Seminaria odbywają się w salach seminaryjnych Zakładu i rozpoczynają się o 8:15

Przed wejściem na zajęcia studenci mogą mieć mierzoną temperaturę ciała. Podwyższona ciepłota ciała (>37,0 o C) i/lub inne objawy charakterystyczne dla infekcji dróg oddechowych będą podstawą do niewpuszczenia studenta na zajęcia (bez utraty obecności w danym dniu). 

Zajęcia odbywające się w praktykach lekarzy rodzinnych zaczynają się o 8:30. Na zajęcia należy przynieść czysty fartuch oraz ew.  indywidualne środki ochrony p/Covid, a także identyfikator i stetoskop. Lokalizacja praktyk i szczegółowy plan zajęć zostaną podane na pierwszych zajęciach.

VI.1. Zajęcia organizacyjne. Racjonalna antybiotykoterapia infekcji dróg oddechowych. Farmakoekonomika w medycynie rodzinnej. 

PDF prezentacji link>>

piśmiennictwo:

Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego link>>

Antczak A et al., Leczenie zakażeń układu oddechowego w ciąży. Med. Dypl. 2013; 10(211): 20-24.

Moghimi Y (2006) The “PharmFree” Campaign: Educating Medical Students about Industry Influence. PLoS Med 3(1): e30 link>>

wyszukiwarka leków refundowanych i ich tańszych zamienników >>

pełne charakterystyki produktów leczniczych – strona Urzędu rejestracji Produktów leczniczych link>>

Kardas P. Gdyby nie było generyków. Gazeta Lekarska 2005, 6(173): 14-17. link>>

VI.2 – VI.10. Zajęcia w praktykach lekarzy rodzinnych w ramach praktycznego nauczania klinicznego medycyny rodzinnej.

Zakres umiejętności praktycznych zalecanych do zdobycia podczas w ramach praktycznego nauczania klinicznego medycyny rodzinnej>>

Spóźnienie > 15 min. powoduje niezaliczenie obecności. Na zajęciach nie dopuszcza się jedzenia/picia. Zachowanie studentów na zajęciach podlega ocenie, i raportowaniu.

Podręcznik obowiązkowy:

Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.), Medycyna rodzinna, Termedia, Poznań 2015, ISBN: 978-83-7988-999-0#

Podręcznik uzupełniający:

 1. Wakcynologia praktyczna; red. Ciechanowski P, Mrożek-Budzym D; wyd. Alfa-medica press, 2022.#
 2. Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej. Red. A. Mastalerz-Migas, A. K. Jankowska, J. Barański, wyd. EdraUrban&Partner, Wrocław, 2021#
 3. Medycyna Rodzinna. Latkowski B. Lukas W. M. Godycki-Ćwirko. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017#
 4. ABC bilansów zdrowia dziecka: podręcznik dla lekarzy, red. Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P (red.), Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017.#
 5. Gaciong Z, Kardas P. (red.). Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyny do praktycznych rozwiązań. Waszawa 2015. Index Copernicus. ISBN:978-83-941338-1-8
 6. Mała Interna Szczeklika 2022/2023. Wyd. Medycyna Praktyczna, 2022.
 7. Pediatria w praktyce lekarza POZ, red. Dobrzańska A, Obrycki Ł, Socha P; wyd. Standardy Medyczne, 2022.

# podręczniki aktualnie rekomendowane do LEK

Inne zalecane materiały dydaktyczne:

Czasopisma: Lekarz Rodzinny, Forum Medycyny Rodzinnej, Medycyna po Dyplomie, Medycyna Praktyczna, Serwis Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej www.ptmr.edu.pl

W przypadku aktualizacji, studentów obowiązują zawsze najbardziej aktualne wytyczne.

Uwaga techniczna: jeśli któreś z wytycznych nie chcą otwierać się, proszę spróbować użyć innej przeglądarki.

Zaliczenie

Studenci VI roku są zobowiązani do:

 • zbierania pieczątek i podpisów od asystentów w praktykach lekarzy rodzinnych w momencie uzyskania danego zaliczenia (w książeczce zaliczeń otrzymanej z Dziekanatu, zbiorczej dla wszystkich przedmiotów na VI roku); w książeczce zaliczeń otrzymanej z Dziekanatu wystarczy jedna pieczątka poradni lekarza rodzinnego oraz jedna pieczątka prowadzącego zajęcia w POZ, nawet jeśli zajęcia odbywają się w kilku różnych poradniach,
 • zbierania pieczątek i podpisów od asystentów w praktykach lekarzy rodzinnych na kartach obecności, które studenci otrzymają na pierwszych zajęciach z medycyny rodzinnej

Ostatecznie, zaliczenie odbywa się na podstawie:

1. Obecności na zajęciach (min. 75%, tj. 8 z 10 szt.)

2. Wykazania się na zajęciach umiejętnościami praktycznymi i odpowiednią postawą etyczną.

Za zaliczony moduł student otrzymuje 4 pkt ECTS.

* umiejętności zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego – tekst oryginalny tutaj>>

Na zakończenie VI roku studenci zdają obowiązkowy, testowy egzamin sprawdzający efekty kształcenia tzw.  KET (końcowy egzamin testowy). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu KET jest zaliczenie wszystkich modułów i nabycie wymaganych umiejętności. Egzamin testowy odbywa się dla wszystkich studentów jednoczasowo, przeprowadzany jest w formie papierowej (komputerowe karty odpowiedzi) i ma charakter testu wielokrotnego wyboru (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Egzamin testowy trwa 190 min i obejmuje 175 pytań z 6 przedmiotów klinicznych: choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, psychiatria, medycyna ratunkowa oraz z medycyny rodzinnej. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku KET jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu (zalicza 98 pozytywnych odpowiedzi).

List rekomendujący: na indywidualną prośbę studenta, Zakład może wystawić list rekomendujący, po zakończeniu kursu Medycyny Rodzinnej (V i VI rok) i zdaniu stosownego egzaminu/egzaminów w pierwszym terminie na co najmniej 4,0

Sprawy dydaktyczne prowadzi adiunkt dydaktyczny dr n. med. Jakub Dorożyński >>

 • Spóźnienie na zajęcia > 15 min powoduje nieobecność
 • Ewentualne odrabianie zajęć, zmiana terminu zajęć – TYLKO po wcześniejszym ustaleniu z adiunktem dydaktycznym, proszę dostarczyć stosowne pozwolenie (np. wydruk e-maila)
 • Kwestię nieobecności na zajęciach spowodowanych egzaminem opisuje Regulamin Uczelni (dostępny pod adresem www: https://lekarski.umed.lodz.pl/wp-content/uploads/2023/09/Uchwala_2023_019.pdf).
 • Uwaga: Z powodu dużego obciążenia pracowników Zakładu zadaniami dydaktycznymi, studenci nie mogą liczyć na możliwość późniejszego “dorobienia” zajęć opuszczonych w ich własnym bloku.
 • Studenci z Indywidualnym Tokiem Studiów mają prawo do wykorzystania przysługującego im urlopu naukowego (w wymiarze: V rok – 1 dzień, VI rok – 2 dni), bez utraty punktów za opuszczone zajęcia z Medycyny Rodzinnej, pod warunkiem wcześniejszego wykorzystania przysługującego im limitu niepunktowanych nieobecności.