Projekt Skills4Adherence

Z ostatniej chwili:

Projekt Skills4Adherence otrzymał prestiżowe wyróżnienie “Good Practice Example” programu ERASMUS+

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych to zjawisko polegające na tym, że pacjenci nie przyjmują leków zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od pracowników medycznych. Dotyczy ono wg WHO 50% pacjentów chorujących na schorzenia przewlekłe, a zatem przede wszystkim osób starszych, i ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne i finansowe. Jak jednak wykazały badania, pracownicy medyczni nie w pełni uświadamiają sobie jego rozpowszechnienie ani powagę, a tym bardziej nie podejmują działań zapobiegających i naprawczych.

Celem Projektu Skills4Adherence jest podniesienie zdolności pracowników medycznych w zakresie zarządzania przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych i politerapią wśród osób starszych dzięki opracowaniu i upowszechnieniu programu szkoleniowego pn. „Europejski program kształcenia pracowników medycznych w zakresie kompetencji poprawiających przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i zapobiegających polipragmazji wśród osób starszych”. Program ten adresowany będzie do studentów kierunków medycznych, oraz profesjonalistów medycznych.

Dzięki współpracy europejskich ekspertów w dziedzinie badań nad nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych , i upowszechnianiem interwencji mogących wpłynąć korzystnie na to zjawisko (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet w Porto, ICS Maugeri), opracowany zostanie innowacyjny program edukacyjny, będący odpowiedzią na potrzeby tych grup docelowych. Zastosowane metody szkoleniowe i narzędzia on-line będą miały unikalny charakter, nigdy dotychczas nie rozwiązano bowiem całościowo zagadnienia szkolenia zawodowego pracowników medycznych w zakresie kompetencji niezbędnych do poprawy zarządzania przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych i polipragmazją wśród osób starszych. Przeszkoleni dzięki programowi profesjonaliści otrzymają formalne certyfikaty, które będą potwierdzeniem nabycia przez nich kompetencji, i przepustką do dalszej kariery zawodowej. Poprawie ulegnie efektywność oraz efektywność kosztowa ich pracy, a dzięki temu wzrosną również szanse na ich zatrudnienie i/lub samozatrudnienie.

Więcej informacji na stronie Projektu Skills4Adherence>>

Projekt Skills4Adherence jest współfinansowany z Programu ERASMUS+, jego realizacja obejmie lata 2017-2020.

Uczestnicy spotkania Kick-off Meeting Projektu Skills4Adherence, które odbyło się w Rektoracie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 27 października 2017.

 

Kalendarium

30 kwietnia 2020 Uruchomiona została osteteczna wersja e-learningowej platformy edukacyjnej Skills4Adherence, do skorzystania z której serdecznie zapraszamy!

6 kwietnia 2020 uruchomiona została wersja beta e-learningowej platformy edukacyjnej Skills4Adherence, która posłuży do dokonania ostatecznych modyfikacji, w oparciu o informacje zwrotne płynące od użytkowników.

1 czerwca 2019 rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Letniej Skills4Adherence 2019, która odbywać się będzie w Pawii, we Włoszech, w dniach 9-13 września 2019. Celem Szkoły jest podniesienie umiejętności pracowników medycznych w zakresie zarządzania przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych i politerapią wśród osób starszych.

Uczestnicy Szkoły Letniej Skills4Adherence 2019 wezmą udział w intensywnym programie szkolenia, obejmującym zarówno zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych, w ramach 40-godzinnego programu szkoleniowego opracowanego i udostępnionego przez wiodących europejskich ekspertów w tej dziedzinie, zgrupowanych w ramach Projektu skills4Adherence: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet w Porto, oraz ICS Maugeri. Ukończenie Szkoły Letniej będzie potwierdzone stosownym certyfikatem.

Dla studentów i pracowników UMED organizatorzy przewidzieli łącznie 10 miejsc, wraz z pokryciem kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Dwuetapowa rekrutacja wyłoni ostateczną listę uczestników.

17 czerwca 2019: Na ogłoszenie o Szkole Letniej Skills4Adhrence 2019 napłyneła rekordowo wysoka liczba zgłoszeń, blisko trzykrotnie większa, niż w roku poprzednim! Po wykluczeniu osób nie spełniających kryteriów formalnych, 50% aplikantów, wyłonionych drogą losowania, otrzymało zaproszenie do drugiego etapu rekrutacji.

21 czerwca 2019: Na drugi etap rekrutacji do Szkoły Letniej Skills4Adherence napłynęło łacznie 16 zgłoszeń: 8 od studentów UMED, i 8 od pracowników. Lista zgłoszonych dostepna jest tutaj>> Z tej grupy zostanie wyłoniona ostateczna dziesiątka uczestników, w połowie składająca się ze studentów, a w połowie – z pracowników naszej Uczelni. Zgodnie z umową zawartą z Narodową Agencją ERASMUS+, w Szkole Letniej SKILLS4ADHERENCE 2019 wziąć udział mają następujące osoby:

A. Studenci

  • Studenci wydziału lekarskiego – 1 osoba
  • Studenci wydziału stomatologicznego – 1 osoba
  • Studenci wydziału farmaceutycznego  – 1 osoba
  • Studenci wydziału pielęgniarskiego – 1 osoba
  • Studenci wydziału zdrowia publicznego lub kierunku zbliżonego  – 1 osoba

 

B. Pracownicy medyczni

  • Lekarze – 1 osoba
  • Lekarze stomatologii – 1 osoba
  • Farmaceuci  – 1 osoba
  • Pielęgniarski – 1 osoba
  • Pracownicy pionu zdrowia publicznego lub kierunku zbliżonego  – 1 osoba

 

2 lipca 2019 W obecności licznych studentów i pracownikóow UMED, odbyło się wyłonienie ostatecznej dziesiętki uczestników tegorocznej Szkoły Letniej – ich lista jest dostępna tutaj>>

Szkoła Letnia Skills4Adherence 2019 odbyła się w Pawii w dniach 9-13 września 2019. Program Szkoły obfitował w wystąpienia ekspertów światowej klasy, a także szkolenia praktyczne. Więcej informacji o Szkole dostępnych jest tutaj>>

Uczestnicy Szkoły Letniej Skills4Adherence 2019 w Auli Golgi Uniwersytetu w Pawii

 

W dniach 10-14 września 2018 odbyła się w Porto Szkoła Letnia Skills4Adherence 2018, współorganizowana przez Zakład Medycyny Rodzinnej UMED. W tym intensywnym tygodniowym szkoleniu na temat rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem wielolekowego leczenia osób starszych wzięło udział. m.in. 10 pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego.