Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa odgrywa bardzo istotną rolę w działalności Zakładu od jego zarania.

Doświadczenia zgromadzone przez prof. Ewę Ratajczyk-Pakalską podczas pobytów zagranicznych legły u podstaw zarówno działań dydaktycznych, jak i naukowych podejmowanych w Zakładzie. W 1999 roku KBN przyznał Zakładowi grant na wspieranie działań przygotowawczych zmierzających do uczestnictwa w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej, dzięki czemu stało się możliwe nawiązanie bezpośrednich kontaktów z partnerami zagranicznymi i przygotowanie wniosków projektowych do Komisji Europejskiej. W wyniku tych działań Zakład uczestniczył w dwu projektach, realizowanych w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej (Projekt Nisan i Projekt NICMS), był koordynatorem realizowanego w latach 2009-2012 Projektu ABC, oraz partnerem projektu COMMODITY12 (oba w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej).

W ramach zakończonego niedawno Projektu SIMPATHY (realizowanego w ramach 3 Programu Zdrowotnego UE), Zakład kierował pracami dotyczącymi benchmarkingu europejskich strategii zarządzania politerapią i przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych wśród osób starszych. Ta tematyka znajduje swoją kontynuację w ramach koordynowanego przez Zakład Projektu Skills4Adherence, którego celem jest podniesienie zdolności pracowników medycznych w zakresie zarządzania przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych i politerapią wśród osób starszych.

Projekt ODIN

Projekt GATEKEEPER

Projekt Skills4Adherence

Projekt SIMPATHY

Projekt ABC

Projekt COMMODITY 12

Projekt HEALTH EQUITY 2020

Projekt NISAN

Projekt NICMS